Informació
institucional

Al Consorci ZF Internacional contribuïm a posicionar Barcelona i la seva regió metropolitana tant en l’àmbit nacional com internacional mitjançant l’organització de fires i esdeveniments de referència, entre els quals destaquen el Saló Internacional de la Logística i eDelivery Barcelona, Barcelona Meeting Point o la disruptiva Barcelona New Economy Week (BNEW).

Origen del CZFI

La Societat es va constituir amb data 14 de gener de 1997 com a societat anònima, adquirint la unipersonalitat el 8 de març de 2000, i té com a objecte social la realització d’esdeveniments firals i plataforma comercial principalment d’actius singulars i plataforma de coordinació del màrqueting, comunicació i difusió relacionada amb l’activitat comercial, així com l’organització d’esdeveniments firals, fires, exposicions, mostres o (manifestacions comercials que tenen per objecte l’exposició de béns o l’oferta de serveis per a afavorir el seu coneixement i difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i acostar l’oferta de les diferents branques de l’activitat econòmica a la demanda) en qualsevol àmbit geogràfic i la realització de tasques de comercialització a inversors de productes immobiliaris i comunicació relacionada amb l’activitat comercial de la societat o bé d’altres companyies que així ho contractessin. La Societat està participada al 100% per l’accionista únic “El Consorci de la Zona Franca de Barcelona”. 

Amb data 22 d’octubre de 2014, la societat va realitzar una operació de fusió per absorció pel que la Societat va absorbir a la societat Meeting i Salons, S.A. (Societat Unipersonal). L’empresa absorbida va procedir a realitzar una dissolució sense liquidació procedint a transmetre en bloc els elements patrimonials del seu actiu i passiu sense augment de capital per part de la societat, ni modificació estatutària, sense establir operació de cap bescanvi. Amb data 6 de novembre de 2014 va canviar la seva denominació social de BMP Barcelona Meeting Point, S.A. (Societat Unipersonal) per Consorci ZF Internacional SAU. 

Els esdeveniments portats a terme per la societat consisteixen en l’organització de:  

 • Saló Internacional de la Logística – SIL 
 • Barcelona New Economy Week – BNEW 
 • Barcelona Woman Acceleration Week – BWAW

Funcions del CZFI

Establiment i explotació de la Zona Franca i planificació, ordenació i urbanització de tots els terrenys que constitueixin el seu patrimoni.

 

 1. Constitueix l’objecte principal la realització d’esdeveniments firals i plataforma comercial principalment d’actius singulars i plataforma de coordinació de màrqueting, comunicació i difusió relacionat amb l’activitat comercial (CNAE N 8230).
 2. Organització de fires, exposicions, mostres o esdeveniments firals (manifestacions comercials que tenen per objecte l’exposició de béns o l’oferta de serveis per a afavorir el seu coneixement i difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i acostar l’oferta de les diferents branques de l’activitat econòmica a la demanda) en qualsevol activitat i en qualsevol àmbit geogràfic. (CNAE F4110).
 3. La realització de tasques de comercialització a inversors de productes immobiliaris i la realització del màrqueting i comunicació relacionat amb l’activitat comercial de la societat o bé d’altres companyies que així ho contractessis. (CNAE 8291). Queden excloses de l’objecte social, totes aquelles activitats per a l’exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat. Si les disposicions legals exigissin per a l’exercici d’algunes activitats compreses en l’objecte social algun títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en Registres Púbics, aquestes activitats hauran de realitzar-se per mitjà de persona que ostenti aquesta titularitat professional i, i en el seu cas, no podran iniciar-se abans que hagin complert els requisits administratius exigits. Les activitats integrants de l’objecte social podran ser desenvolupades per la Societat totalment o parcialment de manera indirecta, mitjançant la titularitat d’accions o de participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

Organigrama Consorci ZF Internacional

Organigrama CZFI Març 2024

Plans, programes anuals i plurianuals

Projectes Estratègics 2024

Línies Estratègiques

Projectes Estratègics 2024

SIL – Saló Internacional de la Logística

Imagen

Línies Estratègiques

 • Puente Internacional de negocis entre Europa, Amèrica Llatina i el Mediterrani
 • Tota la Supply Chain
 • Exposició/ Negocis
 • Networking/ Decisores
 • Congrés/ Coneixement/ Talent
 • Startups i innovació/ Tendències
 • Comunicació i promoció

Projectes Estratègics

BNEW – Barcelona New Economy Week

Imagen

Línies Estratègiques

 • Esdeveniment B2B físic i digital.
 • Esdeveniment diferent i únic pel seu caràcter híbrid.
 • Dirigit a professionals de diferents sectors econòmics.
 • Objectiu prioritari, fomentar el networking.
 • Innovació / Tendències.
 • Posiciona Barcelona com a capital de la nova economia.

Projectes Estratègics

BWAW – Barcelona Woman Acceleration Week

Línies Estratègiques

 • Esdeveniment B2B físic i digital.
 • Debat paritari difós en una plataforma digital.
 • Accelera i dinamitza la igualtat de gènere a l’àmbit industrial.
 • Es projecten accions de valor afegit vinculades a la igualtat de gènere.
 • Esdeveniment de referència per avançar de forma activa en igualtat.

Projectes Estratègics

WFZO – World Free Zones Organization 

Association Spotlight – World Free Zones Organization (World FZO)

Línies Estratègiques

 • La Conferència de Zones Franques de les Amèriques és lʼesdeveniment més important del sector.
 • Reuneix operadors, usuaris, entitats governamentals, inversors, consultors i proveïdors de la indústria.
 •  3 dies per discutir els principals temes que envolten actualment el sector.

Projectes Estratègics 2024

SIL – Saló Internacional de la Logística

Imagen

Línies Estratègiques

 • Puente Internacional de negocis entre Europa, Amèrica Llatina i el Mediterrani
 • Tota la Supply Chain
 • Exposició/ Negocis
 • Networking/ Decisores
 • Congrés/ Coneixement/ Talent
 • Startups i innovació/ Tendències
 • Comunicació i promoció

Projectes Estratègics

BNEW – Barcelona New Economy Week

Imagen

Línies Estratègiques

 • Esdeveniment B2B físic i digital.
 • Esdeveniment diferent i únic pel seu caràcter híbrid.
 • Dirigit a professionals de diferents sectors econòmics.
 • Objectiu prioritari, fomentar el networking.
 • Innovació / Tendències.
 • Posiciona Barcelona com a capital de la nova economia.

Projectes Estratègics

BWAW – Barcelona Woman Acceleration Week

Línies Estratègiques

 • Esdeveniment B2B físic i digital.
 • Debat paritari difós en una plataforma digital.
 • Accelera i dinamitza la igualtat de gènere a l’àmbit industrial.
 • Es projecten accions de valor afegit vinculades a la igualtat de gènere.
 • Esdeveniment de referència per avançar de forma activa en igualtat.

Projectes Estratègics

WFZO – World Free Zones Organization 

Association Spotlight – World Free Zones Organization (World FZO)

Línies Estratègiques

 • La Conferència de Zones Franques de les Amèriques és lʼesdeveniment més important del sector.
 • Reuneix operadors, usuaris, entitats governamentals, inversors, consultors i proveïdors de la indústria.
 •  3 dies per discutir els principals temes que envolten actualment el sector.

Objectius estratègics

Objectius estratègics

És constant estudi i moviment per crear nous esdeveniments nacionals i internacionals.

 

En constant estudi i moviment per a crear nous esdeveniments nacionals i internacionals

Objectius estratègics

És constant estudi i moviment per crear nous esdeveniments nacionals i internacionals.

 

En constant estudi i moviment per a crear nous esdeveniments nacionals i internacionals